ALERT DOFINANSOWANIA I PRAWO PRACY

Szanowni Państwo,
poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski,
Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu
zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się
choroby zakaźnej wywołanej COVID-19.
Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu
31 marca 2020 r. przez Sejm i podpisanej w tym samym dniu przez Prezydenta RP ustawie o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw.

DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW
I. Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnim przedsiębiorców:

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie
części kosztów wynagrodzeń pracowników (oraz odpowiednio: osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i
rentowemu), oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w
przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług
w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie
dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień
danego miesiąca kalendarzowego.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej
sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem
o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi
od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej
sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem

o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi
od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w
odniesieniu do każdego pracownika;
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej
sumę 90%wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem
o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi
od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w
odniesieniu do każdego pracownika.
4. Dofinansowanie, może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3
miesiące, przy czym Rada Ministrów może ten okres przedłużyć.
5. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.
6. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych
umową, o której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu
dofinansowania, przez okres równy temu okresowi, pod rygorem zwrotu
dofinansowania.
7. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez
pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora
powiatowego urzędu pracy.
8. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały
albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
II. Dofinansowanie dla przesiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników:
1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą
fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19.
2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług
w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie
dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień
danego miesiąca kalendarzowego.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie,
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie,
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, który może zostać przesłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.
4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po
złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za
który dofinansowanie jest wypłacane.

5. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który
przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy
temu okresowi.
6. Dofinansowanie wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi.
7. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14
dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
8. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty
prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków
publicznych.
III. Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorcy:
1. Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo
pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze
względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez
dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza
o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z
karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki.
4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
5. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie
zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu
zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca
oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 5, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
IV. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub wykonującej umowę agencyjną,
umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, zwane dalej „umową
cywilnoprawną” przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
2. Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do
przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą
działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została
zawarta umowa cywilnoprawna.
4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe
przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem
1 lutego 2020 r. i:
1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od
przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od
300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (15.681zł);
2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.
oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie
postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony
wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
6. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.
W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (mniej niż około 1.300 zł)
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów
cywilnoprawnych.
7. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie
przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i
która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, świadczenie
postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę obowiązującego w 2020 r.
8. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby składany do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną,
wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.
V. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z przestojem albo obniżonym
wymiarem czasu pracy:
Przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy:
1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz

ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych
przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia
COVID-19.
2. Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od
pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń, o których mowa w pkt 1.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa powyżej, musi spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną
miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie zalega w regulowaniu
zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
4. Świadczenia o których mowa w pkt 1 oraz środki o których mowa w pkt 2 są wypłacane w okresach
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
5. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie
obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 5, jest dofinansowywane ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
7. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o którym
mowa w pkt 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
8. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej
niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne
wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu
ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do
dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1, w porównaniu do
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień
złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8 jest dofinansowywane ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt. 7, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień
złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

11. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż
300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
12. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz:
1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 210), z których każda zrzesza co
najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne
zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u
pracodawcy, albo
3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa,
albo
4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u
pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w
przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności
wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez
część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami
pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w
przepisach prawa pracy.
13. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w
terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
14. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy.
15. Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia
wniosku.
16. Przedsiębiorca, o którym mowa powyżej, może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do
tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc
pracy.
17. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze
rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w pkt. 14, mając na względzie okres
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi
wywołane.
18. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1, może otrzymać pomoc z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał
pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów
wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
Uelastycznienie czasu pracy:
1. U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
dopuszczalne jest:

1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o
którym mowa w art. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8
godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest
dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin,
w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu
pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub
dniami wolnymi od pracy;
3) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników
niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone
w porozumieniu.
2. Przez spadek rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1
stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w
trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca
kalendarzowego lub
2) nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień
złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się
także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku, pracownikowi przysługuje
równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin
krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu
odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.
4. Porozumienia , o których mowa powyżej zawiera pracodawca oraz:
1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5%
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają
reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5%
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja
związkowa, albo
4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli
u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w
przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w
szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub
wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte
z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych
celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.
5. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w
terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Badania lekarskie:

1. Zawiesza się, od dnia ogłoszenia stanu epidemii, wykonywanie obowiązków wynikających z
przepisów w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.
2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan
epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani
niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, i wykonać je w okresie nie
dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania
wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie
orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc
po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

VI. SKŁADKI ZUS:
1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja
2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był
zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,
opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na
jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność
przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany
wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż
300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce
narodowej w 2020 r.
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych za okres od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”,
płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca
2020 r.

Z poważaniem

Zespół Meritum Kancelaria Radców Prawnych
Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy