ALERT PODATKI

Szanowni Państwo,
poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski,
Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu
zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się
choroby zakaźnej wywołanej COVID-19.
Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu
31 marca 2020 r. przez Sejm i podpisanej w tym samym dniu przez Prezydenta RP ustawie o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw.

REGULACJE DOTYCZĄCE PODATKÓW

1. Brak opłaty prolongacyjnej.
W przypadku wydania decyzji polegających na odroczeniu terminu płatności, rozłożenie na raty lub
umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika, dotyczącej podatków stanowiących dochód
budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30
dni następujących po ich odwołaniu, organ podatkowy nie nakłada na podatnika obowiązku
zapłaty opłaty prolongacyjnej.
2. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek
spoza „białej listy” do 14 dni.
3. Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów w postępowaniach:
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg
terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty
ulega zawieszeniu na ten okres.
4. Umorzenie opłat z tytułu umów cywilnoprawnych należnych Skarbowi Państwa.
Należności pieniężne, przypadające Skarbowi Państwa, z tytułu oddania nieruchomości w
najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z
zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody.
Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji
rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na
wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

2

5. Termin na wydanie interpretacji indywidualnych przedłużony o 3 miesiące.
Art. 31g. W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i
nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19,
trzymiesięczny termin na wydanie intepretacji przedłuża się o 3 miesiące.
6. Schemat podatkowy.
W przypadku schematu podatkowego terminy, zawarte w Ordynacji podatkowej w rozdziale
dotyczącym Informacji o schematach podatkowych nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają
zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i
stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
Czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów, korzystających i
wspomagających są skuteczne.
7. Ceny transferowe.
Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach
transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia
2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.
8. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych (PIT i CIT), którzy z powodu
COVID-19,
1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co
najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł,
odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności
gospodarczej.
9. Świadczenie postojowe wolne od podatku PIT.
Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.
świadczenia postojowe.
10. Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn.
Od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatek dochodowych od osób fizycznych lub
prawnych, podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30
września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19.
11. Wydłużenie terminu na przekazanie zaliczek na podatek dochodowy pracowników.
W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, obowiązek przekazania
kwoty pobranych zaliczek na podatek podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r.,
jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. (art. 52o)
12. Przedłużenie terminu na zapłacenie podatku od nieruchomości komercyjnych.
Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku PIT oraz CIT od przychodów z
budynków, za miesiące marzec–maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące
warunki:
1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do
analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął
prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich
przychodów.

3
13. Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych PIT oraz CIT dotyczących
tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać
niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w
2020 r., w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z
powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50%
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który
rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. 
w stosunku do uzyskanych w tym roku
średnich przychodów.
14. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne.
Podatnicy podatku PIT oraz CIT mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od
wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19. Za towary, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się w
szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną,
ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.
15. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie
zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.
Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania
zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
16. Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości:
Rada danej gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku gruntów, budynków i
budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
17. Nowa matryca stawek VAT i WIS – od dnia 1 lipca 2020.
18. Złożenie sprawozdań finansowych za rok 2019 – do US do dnia 30 czerwca 2020 r.,
zatwierdzenie przez Spółkę do dnia 30 września 2020 r.
19. Wydłużenie terminu na zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów przez
spółki wpisane do KRS z 6 miesięcy do 9 miesięcy.
20. Termin na wniesienie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów do 30 czerwca 2020 r.
21. Zmiana terminu z 1 kwietnia na 1 lipca b.r. w zakresie obowiązku składania nowych
JPK_VAT (JPK V7M, zwany również VDEK) z deklaracją dla dużych przedsiębiorców.

Z poważaniem

Zespół Meritum Kancelaria Radców Prawnych
Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy