ALERT POMOC PFR I ARP

Szanowni Państwo,
poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski,
Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu
zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się
choroby zakaźnej wywołanej COVID-19.
Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu
31 marca 2020 r. przez Sejm i podpisanej w tym samym dniu przez Prezydenta RP ustawie o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw.

NOWE RODZAJE POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU I

AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSLU S.A.

1. PFR umożliwiono podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków
sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej
COVID-19, w szczególności poprzez:
a) udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom dotkniętym tymi
sytuacjami, w tym bezzwrotnego lub w formie gwarancji lub poręczeń,
b) naprawienie lub pokrycie, w całości lub w części, szkód lub strat spowodowanych tymi
sytuacjami
– z wykorzystaniem środków własnych Polskiego Funduszu Rozwoju lub środków z
innych źródeł.

2. Pomoc ze strony PFR może polegać m.in. na:
a) obejmowaniu lub nabywaniu udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji
oraz przystępowaniu do spółek osobowych;
b) udzielaniu pożyczek, gwarancji i poręczeń;
c) obejmowaniu lub nabywaniu jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
funduszy inwestycyjnych, praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub
instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95) oraz zarządzaniu
funduszami inwestycyjnymi.

3. PFR może podejmować swoje działania samodzielnie lub za pomocą swoich jednostek, a także
poprzez fundusze inwestycyjne, instytucje rozwoju, zakłady ubezpieczeń i banki.
4. PFR może udzielać poręczeń lub gwarancji na zapobieganie lub naprawienie szkód
spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym
rozprzestrzenianiem się COVID-19.

2
5. PFR może przeznaczyć finansowanie na spłatę zobowiązań zaciągniętych na potrzeby
naprawy szkód spowodowanych rozprzestrzenianiem się COVID – 19.
6. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem
finansowym ustawy wynosi 11 700 000 000 zł, w tym w:

a) 2020 r. – 6 700 000 000 zł;
b) 2021 r. – 3 000 000 000 zł;
c) 2022 r. – 1 000 000 000 zł;
d) 2023 r. – 500 000 000 zł.

7. Limit finansowania na dany rok może sugerować, że kluczową sprawą będzie
pierwszeństwo złożenia wniosku o dofinansowanie.
8. PFR będzie działał na podstawie Program Rządowego w którym określa się w szczególności
warunki i okres udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, sposób przygotowania i
elementy rocznych planów udzielania tego finansowania oraz sprawozdawczości z ich realizacji.
Do czasu przyjęcia planu Polski Fundusz Rozwoju działa na podstawie projektu planu.
9. Inną pomoc przekazuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która otrzyma 1 700 000 000 zł, te
środki będą przeznaczone przede wszystkim na stworzenie mechanizmu regwarancji umów
leasingowych zawartych przez przedsiębiorców. Przyczyni się to do minimalizacji ryzyka
wypowiadania umów leasingowych przedsiębiorcom, których model biznesowy został
najbardziej dotknięty przez pandemię COVID-19.

Z poważaniem

Zespół Meritum Kancelaria Radców Prawnych
Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy