ALERT POZOSTAŁE FORMY POMOCY

Szanowni Państwo,
poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski,
Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu
zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się
choroby zakaźnej wywołanej COVID-19.
Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu
31 marca 2020 r. przez Sejm i podpisanej w tym samym dniu przez Prezydenta RP ustawie o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw.

POZOSTAŁE FORMY POMOCY I ZMIANY

1. Kredyty:
Bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu
mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli:
1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz
2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną
przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana
jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować
pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.
2. Brak obowiązku zapłaty odsetek przez ZUS:
Jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypada
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu, w razie przekroczenia tego terminu Zakład nie jest zobowiązany do
wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego.
3. Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS:
1) Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych
w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed
dniem 1 lutego 2020 r.
2) Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,
opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca

2
2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej
działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w
pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa
w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych za okres od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”,
płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca
2020 r.
4. Poręczenia i gwarancje BGK:
W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa 
Krajowego może udzielać, we własnym imieniu
i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców w
rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem
mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności
finansowej.
5. Obowiązek informacyjny- umowy o dzieło:
Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło,
jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach
takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.”;
6. Tymczasowy profil zaufany:
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę online służącą do potwierdzania
profilu zaufanego o krótszym okresie ważności, zwanego dalej „tymczasowym profilem zaufanym”.
Okres ważności tymczasowego profilu zaufanego wynosi 3 miesiące.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o
potwierdzenie tymczasowego profilu zaufanego:
1) przeprowadza wideoidentyfikację wnioskodawcy polegającą na:
a) porównaniu wizerunku wnioskodawcy udostępnianego przez niego w czasie rzeczywistym za
pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem tego wnioskodawcy pobranym z Rejestru
Dowodów Osobistych, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, oraz
b) weryfikacji cech świadczących o prawdziwości dowodu osobistego albo paszportu wnioskodawcy
okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz
c) w uzasadnionych przypadkach – weryfikacji wiedzy wnioskodawcy przy wykorzystaniu danych
dotyczących wnioskodawcy zgromadzonych w rejestrach publicznych lub w systemach
teleinformatycznych, albo
2) umożliwia wnioskodawcy wykorzystanie środka identyfikacji elektronicznej, wydanego przez
podmiot publiczny.
7. Odpady:
W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w
formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów
komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę
przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie
papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31
stycznia 2021 r.”.

Z poważaniem

Zespół Meritum Kancelaria Radców Prawnych
Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy