POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszej strony internetowej („Użytkownicy”). Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego http://kancelaria-meritum.com („Serwis”). W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy sp. p. ul. Zygmunta Augusta 5A/10, 81-359 Gdynia, NIP 586-209-09-08, adres poczty elektronicznej: [email protected] – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu.

 3. Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług. Podstawowym celem przetwarzania danych jest optymalizacja funkcjonalności Serwisu i Usług tak, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

 4. Pod pojęciem „danych osobowych” należy rozumieć: wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, lub inne identyfikatory internetowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie koniecznym do świadczenia Usług oferowanych w ramach Serwisu, a także zbiera informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

 2. Dane przetwarzane są w następujących celach:

  a. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie m.in. udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Administrator udostępnia również na tej samej podstawie Użytkownikom formularz kontaktowy, umożliwiający zadanie pytania Administratorowi. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych Administratorowi do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie;
  b. analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych Usług;
  c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  d.
  kierowania komunikatów o charakterze marketingowym – podstawą prawną jest usprawiedliwiony interes jako Administratora danych osobowych Użytkownika w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie takich treści określonym kanałem (telefonicznie lub drogą wiadomości e-mail).
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym zawieranie umów o świadczenie Usług jest dobrowolne. Podobnie, związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Użytkownika jest dobrowolne. Jednak, w przypadku zawierania z Administratorem umów o świadczenie Usług, niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w Serwisie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i aby mógł to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 5. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Linkedin). Podane przez Użytkowników – w ramach profilu Administratora – dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Użytkownikowi usługi informowania o aktywności Administratora w ramach tego profilu (podstawą jest wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celu promowania usług i produktów własnych (podstawą jest uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§ 3 COOKIES W SERWISIE

 1. Serwis korzysta z plików cookies oraz z podobnych technologii. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na komputerze, laptopie, tablecie, telefonie – w zależności z jakiego urządzenia Użytkownik korzysta).

 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:

  a. w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości Usług,
  b. w celach analityczno-statystycznych.
 3. Poprzez domyślne ustawienia swojej przeglądarki internetowej Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie na jego urządzeniach plików cookies. Zgodę na instalowanie plików cookies można wycofać w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

§ 4 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasadniczo, dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż wymaga tego realizacja celów dla których były zebrane. Przepisy prawa mogą jednak wymagać od Administratora dłuższego przechowywania. Dane osobowe przetwarzane są przez następujące okresy czasu:

  a. obowiązywania umowy zawartej z Administratorem;
  b. 
  do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika (gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę Użytkownika);
  c. rozpatrywania kwestii skierowanej do Administratora przez Użytkownika;
  d. do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes);
  e.
  wskazany w przepisach prawa, gdy przepisy te nakładają obowiązek przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator informuje jednocześnie, że wskazany wyżej czas przetwarzania danych osobowych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Zaś po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 5 ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Administrator zapewnia, iż nie przekazuje danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym. Co do zasady Administrator bez zgody Użytkownika nie udostępnia danych osobowych. Mając jednak na uwadze, że świadcząc usługi w ramach Serwisu Administrator posługuje się podwykonawcami tj. podmiotami zewnętrznymi (wskazanymi w ust. 4 poniżej) dane osobowe powierzane są podwykonawcom Administratora jeśli powierzenie stanowi element wykonywanej na rzecz Użytkownika usługi. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim jeśli przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek do udostępnienia tych danych osobowych (np. organom ścigania).

 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  a. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu);
  b. 
  dostawcy usług księgowych i doradczych.
 5. Pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

§ 6 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Zasadniczo Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego (tj. zgodnego z przepisami prawa) stopnia ochrony w tym zakresie. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 2. Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

§ 7 PRWA UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

 2. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 3. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy z wykorzystaniem danych wskazanych w pierwszym paragrafie niniejszej Polityki Prywatności.

 2. Polityka Prywatności jest systematycznie weryfikowana i jeśli zachodzi ku temu potrzeba – również aktualizowana.

 3. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 14 października 2019 r.