ALERT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRAWO BUDOWLANE

Szanowni Państwo,
poniżej przesyłamy kolejny biuletyn informacyjny Meritum Kancelaria Radców Prawnych Cybulski,
Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy, dotyczący regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu
zapobiegania lub łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się
choroby zakaźnej wywołanej COVID-19.
Zwracamy uprzejmie uwagę, iż niżej wskazane informacje zostały oparte na uchwalonej w dniu
31 marca 2020 r. przez Sejm i podpisanej w tym samym dniu przez Prezydenta RP ustawie o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego
rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
2. Do zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, związanych z realizacją zadań
dotyczących obsługi funduszy utworzonych do przeciwdziałania negatywnym skutkom
gospodarczym wystąpienia COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.
3. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o
wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile
taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do
informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć
w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-
19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych
lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie
do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

2
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może
w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
wykonawcy
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące
sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z
zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3, nie
mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.
6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar
umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte
wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, wykonawca przedstawia wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy
na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z
wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej
umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres
wzajemnych świadczeń.
8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do
wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej
ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie
będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z ust. 4, przez wykonawcę
9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
10. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych:
1) nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, należności powstałych w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na
skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19;
2) zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego związanych z wystąpieniem COVID-19.
WAŻNE ZAPISY, GDYŻ ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDĄ OBAWIALI SIĘ KONTROLI I KONSEKWENCJI
DYSCYPLINARNYCH ZWIĄZANYCH Z NIENALICZENIEM KAR UMOWNYCH PRZECIWKO WYKONAWCY.
11. Nie popełni przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny, kto nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy należności powstałych w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na
skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub zmienia umowę w sprawie
zamówienia
12. Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych nie dotyczy kontroli prowadzonych
przez Prezesa UZP i postępowań przed KIO. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych lub Prezes
Krajowej Izby Odwoławczej mogą określić, w drodze zarządzenia szczegółowe warunki organizacji
pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania
oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność
podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1.

3
13. Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z
realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa lub wypłatą świadczenia postojowego nie
stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
14. Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z
realizacją zadań związanych ze zwolnieniem z tytułu nieopłaconych składek nie stosuje się
przepisów o zamówieniach publicznych.

PRAWO BUDOWLANE

1. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów
budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-
19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, z późn. zm.6)), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie,
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.
282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także
przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej.
2. Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego poinformowania organu
administracji architektoniczno-budowlanej.
3. W informacji, o której mowa w ust. 2, należy określić:
a) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia – w
przypadku prowadzenia robót budowlanych;
b) dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – w
przypadku zmiany sposobu użytkowania.
4. Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, powoduje zagrożenie życia lub
zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze decyzji podlegającej
natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania dotyczące niezbędnych
zabezpieczeń ich prowadzenia.
5. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, których
rozpoczęcie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymaga
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie
kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w
odpowiednich specjalnościach.

Z poważaniem

Zespół Meritum Kancelaria Radców Prawnych
Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy